ได้หมึกบั้งฟรีซมา 1kg 🦑 ยืนย่างไปกินไปแปปเดียวหมดไปครึ่ง เบรกตัวเองแทบไม่ทัน :blob_raccoon_melt: แหะ ๆ ของชอบอ่า

Follow

ได้มื้อเย็นละ :blobhaj_tiny_heart: หมด 555 รีบทำทิ้งไว้ก่อน พ่อเตือนมาว่าช่วงเย็นอาจมี urgent situation

· · SubwayTooter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
𝗜𝗡𝗞𝗪𝗘𝗟𝗟 🐘 𝘚𝘱𝘢𝘤𝘦

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!